Diplomatisk hodebry: internasjonale reaksjoner på kontroversielle avgjørelser i norsk barnevern

Forfattere

  • Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes Universitet i Agder
  • Stina Torjesen Universitet i Agder
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1069

Sammendrag

De siste ti årene har enkelte avgjørelser i norsk barnevern skapt sterke internasjonale reaksjoner. Våren 2016 demonstrerte over 8000 personer i elleve land i forbindelse med en sak som angikk en norsk-rumensk familie. Denne artikkelen undersøker tre saker som har gitt Norge betydelige diplomatiske utfordringer (India 2011, Russland 2014 og Romania 2016). Artikkelen ser på hvorfor sakene utløste så sterke reaksjoner, og redegjør for hvordan norske myndigheter håndterte sakene. Vi beskriver også gjeldende norsk lovverk og prosedyrer på feltet. Et viktig funn i vår undersøkelse er at alle sakene kan knyttes til andre sterke drivkrefter i det aktuelle landet. Det er kombinasjonen av en dramatisk familiehistorie i møte med en større politisk agenda som gjør sakene så kraftfulle og betente i de enkelte landene. I materialet vi legger frem, finner vi også tegn til læring og forbedring i Utenriksdepartementets (UD) håndtering, og også utvikling og forbedring i måten UD har samarbeidet med andre deler av embetsverket på. Samtidig stiller artikkelen spørsmål ved hvorfor et sentralt verktøy i arbeidet med å håndtere denne type saker (ratifiseringen av Haagkonvensjonen), kom på plass så sent.

Abstract in English
Diplomatic Controversies Sparked by Decisions of the Norwegian Child Welfare Service: A Preliminary Assessment
Decisions taken by the Norwegian child welfare services have in the past decade, in some cases, created strong international reactions. In the spring of 2016, over 8,000 people in eleven countries demonstrated in connection with a case involving a Norwegian-Romanian family. This article examines three issues that have presented significant diplomatic challenges to Norway (India 2011, Russia 2014 and Romania 2016). The article looks at why the cases triggered such strong reactions and explains how the Norwegian authorities handled these cases. It also outlines the relevant Norwegian legislation and judicial procedures in the field. The paper finds that the three controversial cases assessed linked with other strong driving forces or national political issues in the country in question. In the material we present, there is also evidence of learning and improvement in the way the Norwegian Ministry of Foreign Affairs handled these challenges, and there also seems to have been improvement in the way the Ministry of Foreign Affairs collaborated with other parts of the civil service. At the same time, the article questions why a key tool in dealing with these types of cases (The 1996 Hague Convention) was ratified so late in Norway.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Universitet i Agder

Institutt for rettsvitenskap

Stina Torjesen, Universitet i Agder

Institutt for økonomi

Publisert

2020-01-29

Hvordan sitere

Bragdø-Ellenes, S. C., & Torjesen, S. (2020). Diplomatisk hodebry: internasjonale reaksjoner på kontroversielle avgjørelser i norsk barnevern. Internasjonal Politikk, 78(1), 1–31. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1069

Emneord (Nøkkelord):

India, Russland, Romania, norsk utenrikspolitikk, barnevern, Russia, Romania Norwegian foreign policy, child welfare services