Veiledning for fagfeller

Fagfellevurderinger i Internasjonal Politikk finner sted etter «double blind»-prinsippet, hvilket vil si at artikkelforfattere og fagfeller anonymiseres overfor hverandre. Det er redaktørene som tar den endelige avgjørelsen om hvorvidt et manuskript blir publisert eller ikke.

Redaksjonen vurderer først om manuskriptet passer med tidsskiftets profil og har tilstrekkelig grunnleggende kvalitet.

Dersom manuskriptet går videre i prosessen, blir det vurdert av to fagfeller. Bokessays vurderes av én fagfelle. Fagfellene er forskere med kompetanse på artikkelens tema, og med tilknytning til de nordiske forskningsmiljøene. Minst en av fagfellene er en ekspert utenfor redaksjonsrådet.

Vi ønsker at Internasjonal Politikk skal være et mangfoldig og åpent tidsskrift, og opererer derfor ikke med noen «fasit» for hva slags fagartikler som er gode nok til å publiseres. Vi ønsker å ha rom for empirisk nybrottsarbeid så vel som teoretiske diskusjoner, og det er tematikken og presentasjonen heller enn det faglige perspektivet som skal være styrende. Innenfor disse rammene ber vi våre fagfeller særlig kommentere hvordan det aktuelle manuskriptet plasserer seg i fagfeltet og i relasjon til eksisterende litteratur på feltet, hvor stor nyhetsverdi tematikken har og om argumentet presenteres på en stringent og forståelig måte.

Fagfellene står fritt til å formulere sin tilbakemelding som de ønsker, men vi ber om at deres vurdering er skriftlig og munner ut i en av fire anbefalinger:

AKSEPTER

Artikkelen kan publiseres som den er.

AKSEPTER MED ENDRINGER

Artikkelen kan publiseres dersom visse spesifiserte endringer foretas.

REVIDER OG SEND INN TIL NY VURDERING («R&R»)

Artikkelen må omarbeides, til dels vesentlig, før Internasjonal Politikk vurderer den på nytt. Denne konklusjonen innebærer ingen forpliktelse om å publisere artikkelen. Dersom artikkelen sendes inn på nytt, vil redaksjonen be en eller begge de opprinnelige fagfellene om en ny vurdering.

FORKAST

Artikkelen bør ikke publiseres i Internasjonal Politikk.

Dersom fagfellevurderingene spriker mye vil redaksjonen noen ganger innhente en tredje vurdering. Den endelige beslutningen ligger alltid hos redaksjonen. Vi gjør oppmerksom på at forfattere som får tilbud om «R&R» gis ett års frist til å sende manuset inn til ny vurdering. Fristen regnes fra dato for redaksjonens siste tilbakemelding. Etter ett år utgår manuset fra Internasjonal Politikks aktive artikkellogg.