Sikkerhetspolitikk, kultur eller økonomi? Konkurrerende forklaringer på omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen

Forfattere

  • Håkon Lunde Saxi Forsvarets høgskole / Stabsskolen, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3102

Sammendrag

I 2001 besluttet Stortinget en vesentlig endring i forsvarskonsept og en betydelig reduksjon i forsvarsstrukturen. Forsvarets hovedoppgave skulle ikke lenger være å utgjøre et mobiliseringsbasert invasjonsforsvar. Beslutningen var et brudd med forsvarskonseptet som hadde dominert norsk forsvarsplanlegging under den kalde krigen og i tiåret som fulgte. Hvorfor ble invasjonsforsvaret forlatt, og hva ble Forsvarets nye hovedoppgave? Artikkelen argumenterer for at det finnes tre dominerende og delvis konkurrerende forklaringer på omleggingen av Forsvaret: en sikkerhetspolitisk, en kulturell og en økonomisk. Den første tilnærmingen ser beslutningen som drevet av et ønske om å bidra mer i utenlandsoperasjoner for å bli oppfattet som en «god alliert» i NATO og USA. Den andre forklarer overgangen med en kulturell endring der en ny og mer «internasjonalisert» forsvarspolitisks diskurs vant frem blant norske beslutningstakere. Den tredje ser endringen som et uunngåelig resultat av invasjonsforsvarets manglende økonomiske bærekraft.

Abstract in English:
Security Policy, Culture or Defence Economics? Competing Explanations for the Transformation of the Norwegian Armed Forces after the Cold War
In 2001, the Storting – Norway’s parliament – decided on a significant change in Norway’s national defence concept and a significant reduction in the defence structure. The Armed Forces’ main task should no longer be to constitute a mobilization-based territorial defence force. The decision was a break with the defence concept that had dominated Norwegian defence planning during the Cold War and in the decade that followed. Why was territorial defence abandoned, and what became the Armed Forces’ new main task? The article argues that there are three dominant and partly competing explanations for the transformation of the Armed Forces: a security policy explanation, a cultural explanation and an economic explanation. The first approach sees the decision as driven by a desire to contribute more in international operations in order to be perceived as a “good ally” in NATO and the United States. The second explains the transformation with cultural changes among Norwegian decision-makers, through which a new and more “internationalized” defence policy discourse became dominant. The third sees the change as the inevitable result of the financial unsustainability of the old status quo in the Armed Forces.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Håkon Lunde Saxi, Forsvarets høgskole / Stabsskolen, Norge

I have been a Research Fellow at IFS since July 2009, and I was a PhD Research Fellow from 2011 until 2015. Since July 2015 I am a Research Fellow in the research programme Security in Northern Europe (SNE) at IFS.

Publisert

2021-06-22

Hvordan sitere

Saxi, H. L. (2021). Sikkerhetspolitikk, kultur eller økonomi? Konkurrerende forklaringer på omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen. Internasjonal Politikk, 79(2), 190–207. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3102

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

forsvarspolitikk, forsvarsomstilling, årsaksforklaring, typologisering, defence policy, defence reform, causal explanation, typologization