Kinas bruk av økonomisk statshåndverk: Hva Kina vil og hva det får til

Forfattere

  • Petter Y. Lindgren Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Norge
  • Kristin Waage Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3165

Sammendrag

Den fremvoksende supermakten og gigantøkonomien Kina har vist vilje og evne til å ta i bruk økonomiske virkemidler for å forme ikke bare egen region, men også for å skaffe global innflytelse. I dette bokessayet tar vi for oss fire bidrag om ulike sider ved Kinas økonomiske statshåndverk. Bøkene handler om graden av kontroll over kommersielle aktører i Kinas bruk av økonomisk statshåndverk (Norris, 2016), valutahåndverk og Kinas forsøk på å internasjonalisere sin valuta renminbi (Cohen, 2019), Kinas kollektive finanshåndverk gjennom BRICS-samarbeidet (Roberts et al., 2017) og Kinas gigantiske infrastrukturprosjekt (Clarke et al., 2020). Samlet viser bøkene spennet i økonomiske virkemidler Kina har til rådighet. Vi har en klar agenda med lesningen. Vi lurer først på hva som er de innovative aspektene ved bidragene. Dernest bruker vi bøkene til å svare på tre problemstillinger knyttet til Kinas fremvekst og dets økonomiske statshåndverk: (i) hva er Kinas ambisjoner?, (ii) hva gjør Kina? og (iii) leverer Kina på ambisjonene? Til slutt forsøker vi å løfte blikket og diskutere kort hvordan kunnskapstilstanden kan bedres fremover.

Abstract in English:
China’s Economic Statecraft: Ambitions, Behavior, and Achievements
The rise of China as a superpower and economic giant has massive consequences for world politics. China has ambitions and capabilities to make use of its new economic muscles to not only shape its own region but also to increase its influence globally. In this book essay, we analyze four contributions to various facets of Chinese economic statecraft. The books concern the level of control of commercial actors in the Chinese leadership’s economic statecraft (Norris, 2016), currency statecraft and China’s attempts to internationalize its currency (Cohen, 2019), China’s collective financial statecraft through the BRICS cooperation (Roberts et al., 2017), and China’s enormous infrastructure project (Clarke et al., 2020). Taken together, the books show the extensive scope in the economic tools China has at its disposal. We have a clear agenda with our reading. We are predominantly interested in the innovative aspects of the contributions. We also use the books to answer three research questions concerning China’s rise and its economic statecraft: (i) what are China’s ambitions?, (ii) what is China’s behavior?, and (iii) does China achieve its ambitions? Finally, we build on our reading of the contemporary literature on economic statecraft to outline some blind spots in the research field.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-10-28

Hvordan sitere

Lindgren, P. Y., & Waage, K. (2021). Kinas bruk av økonomisk statshåndverk: Hva Kina vil og hva det får til. Internasjonal Politikk, 79(4), 331–340. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3165

Emneord (Nøkkelord):

Kina, økonomisk statshåndverk, verdensorden, geo-økonomi, makt, China, economic statecraft, world order, geo-economics, power