Iver Neumann og utenriksdebatten i Norge

Forfattere

  • Pål Kolstø Universitetet i Oslo
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1589

Sammendrag

Iver Neumann begynte sin akademiske karriere som Russland-forsker, og selv om han senere har utvidet sitt repertoar av studieområder kraftig har han hele tiden beholdt også en interesse for Russland, både landets historie og dets aktuelle politikk. Han tok med seg sin brede teoretiske skolering inn i russlandstudiet, og tilførte dermed norsk russlandforskning viktige nye perspektiver. Særlig verdifulle er hans identitetsstudier, basert på blant annet Fredrik Barths nyansatser i antropologien.

Samtidig som Neumann er en svært meritert og sitert forsker har han aldri nøyd seg med å bidra til den rene vitenskapen, han har også kastet seg ut i samfunnsdebatten generelt og utenriksdebatten spesielt. Her har han ofte viklet seg inn i mange ikke alltid like fruktbare polemikker der han har forfektet postmodernistiske posisjoner. I hans kommentarer til dagsaktuell politikk i både Russland og Norge adskiller analysen seg likevel ofte ikke i særlig grad fra gjengse «realistiske» perspektiver.

Både som forsker og mediekommentator utmerker Neumann seg med et meget bevisst forhold til språket. Han spiller på hele registeret av stilistiske nyanser, både på norsk og engelsk, noe som gjør hans tekster til en fryd å lese. Hans vilje og evne til å spissformulere seg i intervjuer og korte avisartikler kan imidlertid til tider gjøre hans uttalelser i overkant bombastiske.

Abstract in English:

Iver Neumann started his academic career as a Russia scholar, and while he has later expanded his repertoire of expertise considerably, he has always retained an interest in Russia, both the country’s history and its current politics. He has brought his broad theoretical knowledge into the study of Russia, thus adding important new perspectives to Norwegian scholarship on Russia. Particularly valuable are his identity studies, based on Fredrik Barth’s new approaches to anthropology.

While Neumann is a highly acclaimed and much quoted researcher, he has never been content with contributing to academic research only, but also plunged into public debates in general and in foreign policy debates in particular. Here he has got embroiled in some not always very fertile polemics in which he has advocated postmodernist positions. In his comments on current politics in both Russia and Norway, however, his analysis often does not differ significantly from what is normally regarded as “realistic” perspectives.

One of Neumann’s characteristics, both as a researcher and media commentator, is his very rich language. He uses the entire register of stylistic nuances, both in Norwegian and English, something which makes his texts a joy to read. However, his willingness and ability to express himself pointedly in interviews and short newspaper articles and accept journalistic jargon can sometimes make his statements excessively bombastic.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-06-17

Hvordan sitere

Kolstø, P. (2019). Iver Neumann og utenriksdebatten i Norge. Internasjonal Politikk, 77(2), 140–147. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1589

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Russlandstudier, postmodernisme, språklig vending, identitetstudier, «constituting other», polemikk, Russian studies, postmodernism, linguistic turn, identity studies, polemics