Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid

Forfattere

  • Øyvind Svendsen Universitetet i København, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Pernille Rieker Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1890

Sammendrag

Norge har samarbeidet tett med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk siden slutten av 1990-tallet. Det er naturlig å se på dette samarbeidet som supplement til – eller spin-off av – EØS-avtalen. Når dette feltet nå er i endring med nye ambisiøse initiativer, samt at EUs forhold til tredjeland generelt vil revurderes som følge av brexit, vil dette få konsekvenser for Norges tilknytning til EU på dette området. Blant annet ser vi antydninger til det vi her kaller en mulig «EØS-ifisering» av dette feltet. Fokusbidraget analyserer tre utviklingstrekk og mulige konsekvenser av disse for Norge. Det første omhandler EUs beslutninger om det som skjer innenfor EU, nemlig PESCO og beslutningen om å styrke det felles europeiske forsvarsmarkedet. Det andre omhandler initiativer utenfor EU, som det franske europeiske intervensjonsinitiativet (EI2), som må ses i sammenheng med det første. Det tredje er brexit, som etter planen skal ta Storbritannia inn i «tredjelandsklubben», der Norge er en sentral aktør i dag. Hvilke konsekvenser får de nye initiativene tatt innenfor og utenfor EU, for Norge, og hva gjør brexit med Norges handlingsrom som utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeidspartner med EU?

Abstract in English:
Spin-off of the EEA? Norway and the European Foreign, Security and Defense Policy
Norway has cooperated closely with the EU on foreign, security and defense policy since the late 1990s. It seems fitting to look at this cooperation as a supplement to – or spin-off of – the EEA agreement. As this field is now changing, with new ambitious initiatives, and that the EU’s relations with third countries will generally be reassessed as a result of Brexit, this will have consequences for Norway’s relations with the EU in this area. Among other things, we see trends towards what we label a possible “EEA-isation” of this field. This focus article analyses three developments and potential consequences for Norway. The first concerns EU decisions on what is happening within the EU, namely PESCO and the decision to strengthen the common European defense market. The second concerns initiatives outside of the EU, such as the French European Intervention Initiative (EI2), which must be seen in relation to the first. The third is Brexit, which is an attempt to take the UK into the “third country club” where Norway so far has been the key player. What are the consequences of the new initiatives taken within and outside the EU for Norway, and what does Brexit do to Norway’s agency as a partner to the EU in the area of foreign, security and defense policy?

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-11-19

Hvordan sitere

Svendsen, Ø., & Rieker, P. (2019). Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Internasjonal Politikk, 77(4), 378–387. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1890

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

EØS, Norge, EU, forsvar, sikkerhet, brexit, EEA, Norway, defense, security, Brexit