Effektive verktøy eller historiske rammer? Kinas holdninger til internasjonale institusjoner

Forfattere

  • Magnus Langset Trøan Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2142

Sammendrag

I akademia skrives det ofte at stater deltar i institusjoner så lenge dette sammenfaller med deres interesser på ethvert tidspunkt. Implikasjonen av dette er at stater som Kina kanskje vil avvise internasjonale institusjoner så fort de føler at institusjonene ikke er nyttige. Jeg vil hevde at Kina lar sine interesser formes av institusjonene ut over hva ytre rammevilkår vil tilsi. For å belyse dette argumentet tar artikkelen for seg en casestudie med utviklingen av Shanghai-samarbeidsorganisasjonen (SCO) og Kinas holdninger i denne prosessen. Spesifikt vil artikkelen trekke linjer fra forhandlingene mellom Kina og Sovjetunionen over grensespørsmål på 1980-tallet frem til grunnleggingen av SCO på 2000-tallet. Ved å sammenligne en rasjonell tilnærming med en historisk vil artikkelen hevde at den historiske er mer relevant for å forstå Kinas holdninger. Artikkelen argumenterer at en historisk tilnærming har potensial som et nyttig verktøy, og at den bør undersøkes mer innen IR-faget.

Abstract in English
Efficient tools or historical frameworks? China’s attitude to international institutions
In academia, it is common to assume that states participate in institutions insofar as this serves their interests at any given time. The implication is that states like China may reject international institutions as soon as they no longer consider them useful. The author argues that China lets its interests be shaped by the institutions beyond what structural factors imply. To shed light on this argument, this article conducts a case study of the development of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and China’s attitudes to this process. Specifically, the article will draw connections from negotiations between the China and the Soviet Union over border disputes in the 1980s to the foundation of the SCO in the 2000s. By comparing a rational approach with a historical one, the article argues that the historical approach is more relevant to understand China’s attitudes. It further argues that a historical approach has potential as a useful tool and should be examined further in IR.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-09-30

Hvordan sitere

Trøan, M. L. (2020). Effektive verktøy eller historiske rammer? Kinas holdninger til internasjonale institusjoner. Internasjonal Politikk, 78(3), 311–333. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2142

Emneord (Nøkkelord):

Sentral-Asia, forhandlinger, institusjonalisme, stiavhengighet, Central Asia, negotiations, institutionalism, path dependence