«Isto sranje, novo pakovanje». 25 år etter Srebrenica: Ideen om etnisk rene stater har fortsatt betydning i Bosnia-Hercegovina

  • Jon Hallvard Kværne Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det er gått en generasjon siden krigen i Bosnia-Hercegovina var over. Likevel lever landets innbyggere fortsatt i fattigdom og frustrasjon. Det kan virke som et mysterium at Bosnias stabile politiske elite holder seg ved makten i valgperiode etter valgperiode, uten å bli alvorlig utfordret. Dette på tross av at de jevnlig er involvert i korrupsjonsskandaler som tapper staten for ressurser, hindrer en velfungerende administrasjon og ødelegger tilliten mellom borgerne. Hva er det politikerne gir sine velgere, når de ikke kan gi dem fremskritt og velstand? En viktig del av svaret er: ideen om «etnisk rene» stater. Denne ideen betinger fortsatt mye av politikken i Bosnia-Hercegovina så vel som i flere av de andre jugoslaviske etterfølgerstatene. Aktører utenfra utnytter dette for å oppnå egne mål. Spesielt ser det ut som om Republika Srpskas sterke mann, Milorad Dodik, får russisk hjelp i stadige forsøk på å ytterligere sementere etniske skillelinjer i Bosnias statsordning. Men like lite som på 1990-tallet gir ideen om etnisk separasjon svar på hvordan landene i regionen kan oppnå velstand og leve i fred med naboene.

Abstract in English:
«Isto sranje, novo pakovanje». 25 Years after Srebrenica: The Idea of Ethnically Pure States Still Influential in Bosnia-Herzegovina

25 years have passed since the end of the war in Bosnia-Herzegovina. In spite of this, the citizens live in poverty and frustration. It is hard to grasp how Bosnia’s enduring political elite can stay in power without being seriously challenged. Even though they regularly figure in corruption scandals that drain the state’s resources, hobble the administration and institutions and destroy mutual trust within the population. What, then, do the politicians offer their voters, when they cannot deliver progress and prosperity? A key part of the answer is: the idea of an ‘ethnically pure’ state. This idea still has a large impact on politics in Bosnia-Herzegovina, as well as in the other Yugoslav successor states. External actors are exploiting the idea for their own purposes; in particular it seems the Republika Srpska strongman, Milorad Dodik, is getting Russian help in his continuing endeavour to further cement ethnic divisions in Bosnia. But just like in the 1990s, the idea of ethnic separation fails to offer solutions as to how the region’s countries can become prosperous and live in peace with their neighbours.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-06-25
Hvordan sitere
Kværne, J. H. (2020). «Isto sranje, novo pakovanje». 25 år etter Srebrenica: Ideen om etnisk rene stater har fortsatt betydning i Bosnia-Hercegovina. Internasjonal Politikk, 78(2), 207-216. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2319
Seksjon
Fokusartikkel - fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
ethnic separation, weak economy and corruption, Republica Srpska, Russian influence, etnisk separasjon, svak økonomi og korrupsjon, Russisk innflytelse