Grensekryssende helsetrusler og FNs sikkerhetsråd

Forfattere

  • John-Arne Røttingen Utenriksdepartmentet, Norge
  • Kristine Husøy Onarheim Utenriksdepartementet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3651

Sammendrag

Covid-19-pandemien har tydeliggjort hvordan grensekryssende helse-trusler har samfunnsmessige konsekvenser. Epidemier ute av kontroll og andre ikke-kontrollerte grensekryssende helsetrusler kan sees som trusler mot fred og sikkerhet. Slike helsekriser kan ha store negative konsekvenser på helse, sosiale forhold og økonomisk utvikling, og har derfor potensiale for å bli både lokale, regionale og globale sikkerhetskriser. Stor ulikhet i tilgang til virkemidler for å kunne håndtere en helsekrise – eksempelvis medisinske mottiltak som vaksiner, legemidler og diagnostikk – kan skape eller forverre ustabilitet og være en sikkerhetsutfordring i seg selv. Med fokus på erfaringer fra covid-19-pandemien vektlegger vi i denne artikkelen global helsesikkerhet som et globalt fellesgode. En økende interesse for grensekryssende helsetrusler i FNs sikkerhetsråd gir muligheter og handlingsrom, men utfordrer også hvordan helsetrusler tolkes og tilnærminger til den internasjonale responsen.

Abstract in English:
Outbreaks with Cross-border Potential and the UN Security Council
The Covid-19 pandemic has highlighted how outbreaks with cross-border potential have broader macroeconomic consequences. Uncontrolled epidemics and other uncontrolled outbreaks with cross-border potential can be seen as threats to peace and security. Such health crises can have severe consequences for health, social conditions and economic development, and have the potential to impact local, regional and global security. Inequality in access to medical countermeasures, such as vaccines, medicines and diagnostics, can impact or exacerbate instability and be a security threat in itself. Using lessons learned from the covid-19 pandemic, this article emphasizes global health security as a global public good. Increasing interest in outbreaks with cross-border potential in the UN Security Council might open windows of opportunity, but also challenges how global health threats are understood and the international responses to such outbreaks.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-12-14

Hvordan sitere

Røttingen, J.-A., & Onarheim, K. H. (2021). Grensekryssende helsetrusler og FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk, 79(4), 450–460. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3651

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

global helsesikkerhet, pandemiberedskap, global helse, FNs Sikkerhetsråd, global health security, pandemic preparedness and response, global health, UN Security Council