Norges oljedilemma etter Glasgow: Et umoralsk argument for et raskt grønt skifte

Forfattere

  • Anne Funnemark Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
  • Paul Beaumont Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3745

Sammendrag

Etter å ha gått seirende ut av «klimavalget 2021», står den rødgrønne regjeringen overfor oppgaven med å sikre Norges grønne omstilling. I den offentlige debatten står gjerne argumenter om global solidaritet og miljøhensyn fremst i begrunnelsene for nødvendigheten av en grønn omstilling, mens motstandere av et raskt skifte fokuserer på de negative økonomiske konsekvensene de mener et raskt skifte vil få for Norge. Denne artikkelen søker å nyansere dette bildet, og argumenterer for et bredere kost-nytte-perspektiv som også tar høyde for diplomatiske kostnader ved å fortsette med oljeleting, samt de økonomiske konsekvensene av en treg omstilling. Selv om man holder konsekvensene av klimaendringene helt utenfor vurderingen, argumenterer vi for at usikkerheten rundt fremtidig oljepris og omdømmerisikoen Norge løper ved å fortsette å basere økonomien på ikke-fornybare energikilder, burde være gode argumenter for å revurdere Norges oljepolitikk.

Abstract in English:
Norway’s Oil Dilemma After Glasgow: An Immoral Argument for a Rapid Green Transition
After winning the “2021 climate election”, Norway’s new government faces the task of ensuring Norway’s green transition. In the public debate, global solidarity and environmental considerations are often at the forefront of arguments for the necessity of a rapid green transition, while opponents of a rapid transition tend to focus on the negative financial consequences they believe such a change will have for Norway. This article seeks to nuance this debate, and argues for a broader cost-benefit perspective that also takes into account diplomatic costs of continuing with oil exploration, as well as the economic consequences of a slow transition. We argue that, even if not considering other consequences of climate change, the uncertainty surrounding future oil prices and the reputational risk Norway runs by continuing basing the economy on non-renewable energy sources should be good enough arguments to reconsider Norway’s oil policy.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-06-23

Hvordan sitere

Funnemark, A., & Beaumont, P. (2022). Norges oljedilemma etter Glasgow: Et umoralsk argument for et raskt grønt skifte. Internasjonal Politikk, 80(1), 210–220. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3745

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Nøkkelord:

fossile brennstoff, klimaendringer, omdømmerisiko, utenrikspolitikk, norsk økonomi, climate change, reputational risks, foreign policy, Norwegian economy, fossil fuels