Dømt til å mislykkes? USA og det afghanske statsbyggingsprosjektet, 2001–2021

Forfattere

  • Kristian Berg Harpviken Institutt for fredsforskning (PRIO), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3959

Sammendrag

Nesten to tiår etter den USA-ledete intervensjonen i Afghanistan, på tross av massiv innsats for å bygge en afghansk stat, så kollapset den afghanske regjeringsstrukturen i august 2021, og Taliban gjeninntok hovedstaden Kabul. Hvorfor mislyktes det internasjonale statsbyggingsprosjektet? Kunne ekstern statsbygging ha lykkes om tilnærmingen var en annen? Denne artikkelen tar utgangspunkt i nyere litteratur (David Lake, Melissa Lee, Roland Paris, Timothy Sisk) og gjør en analyse av hvordan dilemmaer i ekstern statsbygging manifesterte seg i Afghanistan henholdsvis på det politiske, militære og økonomiske området. Historisk har stabilitet i Afghanistan hvilt på en balanse mellom en svak sentralmakt og et betydelig rom for tradisjonelle samfunnsstrukturer. USA, som ekstern statsbygger, var opptatt av lojalitet fra en sterk sentralmakt, og underminerte derfor en maktfordeling som kunne gitt større grad av legitimitet. Resultatet ble en stat som var helt avhengig av ekstern støtte, og idet USA inngikk en avtale direkte med den væpnede opposisjonen, Taliban, så går den afghanske staten i oppløsning.

Abstract in English
Doomed to Fail? The US and the Afghan State-building Project, 2001–2021
Nearly two decades after the US-led intervention in Afghanistan, following a massive effort to build an Afghan state, the country’s government structure collapsed in August 2021, and the Taliban took control of the capitol Kabul. Why did international state-building fail? Could external state-building have been successful if the approach had been a different one? This article takes recent contributions to the literature on the dilemmas of external state-building as its point of departure (David Lake, Melissa Lee, Roland Paris, Timothy Sisk), and presents an analysis if how these dilemmas came to the fore in the political, military, and economic domains. Historically, Afghan stability have rested on a balance between a weak central authority, with considerable influence resting with traditional societal actors. The US, as an external state-builder, was concerned with loyalty from a strong central power, and thereby undermined the division of power that could otherwise have gained a higher degree of legitimacy. The result is a state which was fully dependent on external support, and as the US entered a treaty with the armed opposition, the Taliban, the Afghan state apparatus collapses.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-08-17

Hvordan sitere

Harpviken, K. B. (2022). Dømt til å mislykkes? USA og det afghanske statsbyggingsprosjektet, 2001–2021. Internasjonal Politikk, 80(2), 257–270. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3959

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

statsbygging, legitimitet, suverenitet, intervensjon, Afghanistan, USA, statebuilding, legitimacy, sovereignty, intervention