Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon

Forfattere

  • Jan Fagerberg Universitetet i Oslo, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5656

Sammendrag

FNs klimapanel har pekt på at utslippene av klimagasser må reduseres til null innen midten av dette århundre om vi skal ha håp om å unngå alvorlige skadevirkninger for natur og samfunn. Denne artikkelen analyserer prosessen fram mot nullutslipp, det globale grønne skiftet, og drivkreftene bak dette, inkludert politikkens rolle. Siden 80 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra bruk av fossil energi, er overgangen fra et system basert på fossil energi til et drevet av fornybar energi spesielt viktig. Tre aspekter ved dette skiftet, som det fokuseres på i artikkelen, er massive økninger i produksjon av grønn elektrisitet, bruk av dette til erstatning for fossile brensler i ulike deler av samfunnet, og forbedringer i infrastruktur som knytter disse sammen. Etter å ha analysert dynamikken i det grønne skiftet går artikkelen mer i dybden på hvordan noen sentrale teknologier i skiftet, nemlig solenergi, vindenergi, batterier og elektriske biler, har utviklet seg over tid, inkludert hvilken betydning holdninger, etterspørsel og politikk har hatt for hva som har skjedd. Til slutt reiser vi spørsmålet om hva man kan lære av dette.

Abstract in English:
The global green shift: More evolution than revolution
UN’s climate panel has concluded that emissions of climate gasses must be reduced to net zero by the middle of this century if serious damages to nature and society are to be avoided. This article analyses the process towards a net-zero society, the global green shift, and the driving forces behind these changes, including the role of policy. Since 80% of global emissions stem from use of fossil energy, the transition from a fossil-fuel based system to a system powered by renewables becomes particularly important. Three aspects of the shift, discussed in the article, are massive increases in production of green electricity, use of this as substitute for fossil fuels in various parts of society, and improvements in the infrastructure that knits these elements together. Having analysed the dynamics of the green shift, the article goes more in depth on how some central technologies, i.e., solar and wind energy, batteries and electrical cars, have evolved, including what role public opinion, demand, and policy have had for what happened. Finally, the lessons from the study are considered.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-24

Hvordan sitere

Fagerberg, J. (2023). Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon . Internasjonal Politikk, 81(3), 465–491. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5656

Utgave

Seksjon

Fokusartikkel - fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

grønt skifte, nullutslipp, fornybar energi, batterier, elbiler, green shift, zero emissions, renewable energy, batteries, electric car